Jövőkép 2020

2016. júniusi változat LÉPCSŐ melléklet vázlat: SZENT IMRE PLÉBÁNIA JÖVŐKÉP

2016. november búcsúi végleges változat: jovoterv-fuzet

DR. ZÖLDY MÁTÉ, VILÁGI ELNÖK BEVEZETŐJE

Nagyon megtiszteltetõ számomra, hogy a képviselõtestület megválasztott világi elnökének. Nagyvállalatnál dolgozó vezetõként több ötletem volt, hogy milyen eszközöket lehetne átvenni és alkalmazni, hogy ezek segítségével erõsítsük a közösségünket, segítsük Istenre és egymásra figyelésünket. A következõ, 2020-ig tartó idõszak tudatos megélését segítõ keretrendszer a jövõtervezés avagy stratégiatervezés. Ennek körvonalazódó eredményeit, céljait, illetve az ebben megfogalmazott feladatokat, a cselekvés irányát lehet olvasni e különszámban. Az elmúlt fél év szorgalmas együtt gondolkodással telt. Közösen felmértük, kik vagyunk, milyen értékeink vannak, és merre lehet együtt tovább menni, hogy közösen építsük Isten országát. A kérdõív, az arra érkezett rengeteg válasz és ötlet nagyon jól egészítette ki a képviselõtestület által megfogalmazott kulcsterületeket. Köszönöm mindenkinek, aki vette a fáradságot és kitöltötte a kérdõívet. Ennek kiértékelése tovább erõsítette azt a képet, hogy vannak területek, ahol már most is kincsek õrzõi vagyunk, ezeket tovább kell õriznünk, illetve végiggondolnunk, hogyan tudjuk ezt mások számára is hozzáférhetõvé tenni. Ilyen kincseink többek között ciszterci gyökerünk, a zene és hagyományaink kezelése, fiataljaink katekézise, családjaink. A kérdõív megerõsített bennünket abban is, hogy vannak kulcsterületeink, amelyekre figyelmet kell fordítanunk az elkövetkezõ idõben, hogy eljuthassunk oda, ahová szeretnénk: SzentImre2020 – az egymásért cselekvõ közösségek plébániája világához. A következõkben hat területrõl, az õket összefogó testvérektõl fogadjanak néhány gondolatot. A Szent Imre 2020-ban akkor lesz olyanná, mint szeretnénk, ha mindannyian teszünk érte. Erre a közös alkotásra hívom Önöket.

URR IPOLY OCIST, PLÉBÁNOS BEVEZETŐJE

Gyorsan változó világban élünk. Visszanézve a Historia Domust, – a plébánia belsõ történetének leírását – jó látni, hogy az elõttem mûködõ plébánosok mennyire megtettek mindent, hogy ez a közösség egy élõ, imádkozó, hitet és kultúrát minden idõben értõ, és a pillanatnyi kihívásoknak megfelelõ egyházközséget alakítsanak ki. Ez nem képzelhetõ el jól mûködõ képviselõ-testület nélkül. Õk azok, akik elviszik a testvérekhez a mindenkori szándékot. A tavaly megválasztott testület jelentõsen megváltozott, elnöknek egy volt ciszterci diákot, ötgyermekes édesapát választott, és – az elõzõ képviselõ-testületekkel folytonosságot vállalva – elnökhelyettesnek közösségünk elismert tagját, Dr. Entz Lászlót, aki több évtizede szolgál templomunkban. Ezek után, a 2020-ig tartó idõszakban bátran elkezdtünk tervezni, alakítani a jelent és tervezni a jövõt. Ennek volt része a kedves Testvérek megkérdezése ez év januárjában. E kérdõív visszajelzései adják számunkra a biztatást és a reményt, hogy építhetjük jövõt. Itt szeretném megköszönni mindenkinek, aki szervezte, feldolgozta, kitöltötte ezt, ezzel is jelezve, hogy számára fontos a közösség jövõje. A végeredmény – amelyet két szociológus dolgozott fel – meglepetéssel és örömmel töltött el mindannyiunkat, akik részt vettünk a folyamatban: egy elfogadó és tenni akaró plébánia rajzolódik ki belõle. Sok hívõ, gondolkodó emberrel, családdal, fiatallal és imádkozó idõssel. Lassan haladva, de folyamatosan fogunk közölni e tanulmányból, a kívánt változtatásokról pedig a képviselõ-testület fog dönteni. Számos területen kell elõre lépnünk, hitbeli tudásunkat elmélyítenünk, és sokat-sokat dolgozni a jövõért. Erre biztatunk és várunk minden, az alkotói folyamatban részt venni vágyó Szentimrést, aki tenni akar, akár azért, mert szeretne vissza adni valamit e közösségnek, akár azért, mert egyszerûen szentlelkes kihívásnak tekinti, akár azért, mert elkötelezett Isten szeretete miatt! Fontos, hogy legyen elõttünk cél! Kérem fogadják szeretettel ezt a soron kívüli hírlevelet, mely az elsõ lépés jövõkép-építésünk közös útján!